Lisätiedot osoittimesta

Suun terveydenhuollon palveluja terveyskeskuksissa käyttäneet 18 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2014
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee terveyskeskusten suun terveydenhuollon palveluja käyttäneiden 18 vuotta täyttäneiden potilaiden osuuden (%) vastaavanikäisestä väestöstä.
 
Perusterveydenhuollon avohoidon suun terveydenhuollon potilasmäärä sisältää hammaslääkärin, hammashoitajan ja suuhygienistin (hammashuoltajan) yhteenlasketun potilasmäärän terveyskeskusten suun terveydenhuollossa vuoden aikana. Yhdellä potilaalla saattaa olla useampia käyntejä vuoden aikana. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
 
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.
Luokitukset
  • Alue: koko maa, maakuntien yhteistyöalueet, suuret kaupungit
  • Syntyperä ja taustamaa: Suomi; Ulkomaat yht.; Venäjä tai Viro; Kiina, Vietnam, Thaimaa; Iran tai Irak; Somalia; Entinen Jugoslavia; Turkki; Ruotsi; Muu Euroopan maa; Muut maat
Asiasanat
  • hammashuolto
  • perusterveydenhuolto
Tietolähteet
  • Perusterveydenhuoltotilasto (THL)
Perusterveydenhuollon tilasto perustuu vuosittain terveydenhuollon toimintayksiköistä henkilötunnuksella kerättäviin hoitoilmoituksiin. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmä on laajentunut kattamaan perusterveydenhuollon avohoidon vuonna 2011. Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitukset sisältävät tietoja palvelutapahtuman tuottajista, asiakkaiden yhteydenotoista, hoidon tarpeen arvioinnista, ajanvarataustiedoista sekä palvelutapahtuman sisällöstä, kuten käyntisyistä ja toiminnoista sekä jatkohoidosta. Lisäksi perusterveydenhuollon tilastoon tulee tietoja terveyskeskusten laitoshoidosta. Perusterveydenhuollon laitoshoidon hoitoilmoitukset sisältävät tiedot palvelun tuottajasta, potilaan kotikunnasta, hoitoon tulon tiedot, hoitoon liittyvät tiedot toimenpiteineen sekä hoidon päättymiseen liittyviä tietoja.
Rajoitukset
Indikaattoritietoa voi tarkastella syntyperän ja taustamaan mukaisissa ryhmissä koko maassa, maakuntien yhteistyöalueilla ja suurissa kaupungeissa. Maakunnittain maahanmuuttajien määrä oli liian pieni tiedon tuottamiseksi. Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa on tärkeää kiinnittää huomiota esiintyvyyksien luottamusväleihin, jotka kertovat satunnaisvaihtelun suuruudesta. THL:n menetelmäasiantuntijoiden mukaan alle 100 hengen ryhmissä satunnaisvaihtelun vaikutus on liian suuri, eikä niistä sen vuoksi esitetä tuloksia Terveytemme.fi -palvelussa.
Lisätiedot