Lisätiedot osoittimesta

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1000 asukasta

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2014
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon kaikkien lääkärikäyntien osuuden tuhatta asukasta kohti. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.
 
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit sisältävät lääkärikäynnit terveyskeskusten äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa, perhesuunnitteluneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä kotisairaanhoito- ja mielenterveyskäynnit ja muut avohoitokäynnit (erilaiset vastaanottokäynnit, terveystarkastus- ja seulontakäynnit sekä käynnit, jotka liittyvät terveydentilan selvittämiseen, esim. lääkärintodistukset).
 
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynteinä tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden terveyden- ja sairaanhoitokäynnit vastaanotoilla ja lääkärin suorittamat käynnit asiakkaan/potilaan luo.
 
Väestösuhteutus on tehty THL:ssä käyttäen Tilastokeskuksen Väestötilaston tietoja.
Luokitukset
  • Alue: koko maa, maakuntien yhteistyöalueet, suuret kaupungit
  • Syntyperä ja taustamaa: Suomi; Ulkomaat yht.; Venäjä tai Viro; Kiina, Vietnam, Thaimaa; Iran tai Irak; Somalia; Entinen Jugoslavia; Turkki; Ruotsi; Muu Euroopan maa; Muut maat
Asiasanat
  • avohoidon lääkärikäynnit
  • perusterveydenhuolto
  • lääkärikäynnit
  • avohoito
Tietolähteet
  • Perusterveydenhuoltotilasto (THL)
Perusterveydenhuollon tilasto perustuu vuosittain terveydenhuollon toimintayksiköistä henkilötunnuksella kerättäviin hoitoilmoituksiin. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmä on laajentunut kattamaan perusterveydenhuollon avohoidon vuonna 2011. Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitukset sisältävät tietoja palvelutapahtuman tuottajista, asiakkaiden yhteydenotoista, hoidon tarpeen arvioinnista, ajanvarataustiedoista sekä palvelutapahtuman sisällöstä, kuten käyntisyistä ja toiminnoista sekä jatkohoidosta. Lisäksi perusterveydenhuollon tilastoon tulee tietoja terveyskeskusten laitoshoidosta. Perusterveydenhuollon laitoshoidon hoitoilmoitukset sisältävät tiedot palvelun tuottajasta, potilaan kotikunnasta, hoitoon tulon tiedot, hoitoon liittyvät tiedot toimenpiteineen sekä hoidon päättymiseen liittyviä tietoja.
Rajoitukset
Indikaattoritietoa voi tarkastella syntyperän ja taustamaan mukaisissa ryhmissä koko maassa, maakuntien yhteistyöalueilla ja suurissa kaupungeissa. Maakunnittain maahanmuuttajien määrä oli liian pieni tiedon tuottamiseksi. Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa on tärkeää kiinnittää huomiota esiintyvyyksien luottamusväleihin, jotka kertovat satunnaisvaihtelun suuruudesta. THL:n menetelmäasiantuntijoiden mukaan alle 100 hengen ryhmissä satunnaisvaihtelun vaikutus on liian suuri, eikä niistä sen vuoksi esitetä tuloksia Terveytemme.fi -palvelussa.
Lisätiedot