FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia

Tulosraportti

Viittausohje: Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Jääskeläinen T, Koskela T & Koskinen S. FinTerveys -tutkimuksen perustulokset 2019. Verkkojulkaisu: www.terveytemme.fi/finterveys

FinTerveys 2017 -tutkimus on laaja kansallisesti edustava terveystarkastus-tutkimus, joka yhdistää aiempien Terveys 2000/2011- ja FINRISKI -tutkimusten pitkät perinteet. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa luotettavat tiedot Suomen aikuisväestön ja sen osaryhmien terveydestä, terveyskäyttäytymisestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista sekä niiden määrittäjistä vuonna 2017.

Tutkimus kattaa laajasti eri teemoja, mm. koettu terveys, elämänlaatu, elintavat, toimintakyky, yleisimpien kansantautien ja terveysongelmien esiintyvyys sekä niiden riskitekijät. Lisäksi kuvataan hoidon ja avun tarvetta sekä terveyspalvelujen käyttöä. Tiedot kerättiin terveystarkastusmittauksin ja kyselylomakkein vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana 50 paikkakunnalla eri puolella Manner-Suomea. Tutkittavilta otettiin myös veri- ja virtsanäytteitä.

Tulokset ovat tarkasteltavissa sekä 18 vuotta että 30 vuotta täyttäneessä väestössä. Nuorimmassa ikäryhmässä (18-29-vuotiaat) otokseen kuuluneista (n = 1162) 54 % osallistui johonkin tiedonkeruun osaan ja 45 % osallistui terveystarkastukseen. Vastaavat luvut 30 vuotta täyttäneiden otokseen kuuluneilla (n = 9288) olivat 71 % ja 60 %. Tuloksille on laskettu virhemarginaalit (95 % luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta tuloksiin. Raportin tietoja voi tarkastella iän ja sukupuolen sekä 30 vuotta täyttäneiden osalta myös koulutusryhmän ja alueen mukaan. Joidenkin osoittimien kohdalla havaintojen lukumäärä oli niin pieni, että väestöryhmäkohtaisia tuloksia niistä ei esitetä, tai tulos rajattiin ikäryhmään, jossa ilmiö oli yleisempi.

FinTerveys-tutkimusta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kansanterveysratkaisut -osasto yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Tutkimusraportit

Muualla verkossa

FinTerveys-tutkimuksen esittelysivut

Yhteystiedot

Sähköposti: finterveys (at) thl.fi

FinTerveys-tutkimuksen vastaava tutkija

Seppo Koskinen
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 8762
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

FinTerveys-tutkimuksen yhteyshenkilö

Tuija Jääskeläinen
tutkija
THL
puh. 029 524 8693
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Kansallinen FinTerveys-tutkimus