Lisätiedot osoittimesta

Asioinut sosiaali- ja terveyspalveluissa internetin välityksellä (%), palveluja tarvinneista

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä sosiaali- ja terveyspalveluja tarvinneista, jotka ovat asioineet sosiaali- ja terveyspalveluissa internetin välityksellä.
 
Perustuu kysymykseen: "Millaisia kokemuksia Teillä on internetistä seuraavien asioiden kannalta? Kokemukseni mukaan internet on tähän tarkoitukseen...". Kysymyspatterissa esitettiin mm. "asiointi sosiaali- ja terveyspalveluissa (esim. ajanvaraus, reseptit, laboratoriotulokset, sosiaalipalveluja tai etuuksia koskevat päätökset)". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) erittäin hyödyllinen, 2) melko hyödyllinen, 3) hyödytön, 4) en ole käyttänyt. Tarkastelussa ovat vaihtoehdon 1), 2), tai 3) vastanneet. Tarkasteluun on rajattu ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet tarvinneensa sosiaali- tai terveyspalveluja. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: FinSote tutkimusalueet 2018, Suomi 2017-2018
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 20-54, 55-74 ja yli 75 -vuotiaat
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
Tietolähteet
  • THL: FinSote-tutkimus
    Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote kuvaa suomalaisten hyvinvointia, sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia maakunnittain ja väestöryhmittäin. FinSote korvaa THL:n aiemmin toteuttaman Aikuisväestön terveys-, hyvinvointi- ja palvelut (ATH) -tutkimuksen, joka on tuottanut tietoja aikuisten hyvinvoinnin ja palvelujen yleisestä kehityksestä vuosina 2010 - 2017 alueittain ja väestöryhmittäin.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuosina 2010 - 2017 toteutetuissa otostutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72 - 33 %. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot. Lisätietoja: Tilastoraportti
Lisätiedot