Lisätiedot osoittimesta

Käyttänyt palveluseteliä terveyspalvelujen hankkimiseen, osuus käyttäneistä (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä terveyspalveluja käyttäneistä, jotka ovat käyttäneet palveluseteliä terveyspalvelujen hankkimiseen.
 
Perustuu kysymykseen: "Oletteko käyttänyt palveluseteliä 12 viime kuukauden aikana?" Alakysymyksenä esitettiin: a) terveyspalvelujen hankkimiseen, b) sosiaalipalvelujen hankkimiseen. Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) kyllä, 2) en, 3) en tiedä tai en ole varma. Tarkasteluun on rajattu terveyspalveluja käyttäneet vastaajat. Tämän jälkeen tarkastelussa ovat ne vastaajat, jotka ovat vastanneet alakysymykseen a) terveyspalvelujen hankkimiseen vaihtoehdon 1) kyllä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: FinSote tutkimusalueet 2018, Suomi 2017-2018
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 20-54, 55-74 ja yli 75 -vuotiaat
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
Tietolähteet
  • THL: FinSote-tutkimus
    Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote kuvaa suomalaisten hyvinvointia, sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia maakunnittain ja väestöryhmittäin. FinSote korvaa THL:n aiemmin toteuttaman Aikuisväestön terveys-, hyvinvointi- ja palvelut (ATH) -tutkimuksen, joka on tuottanut tietoja aikuisten hyvinvoinnin ja palvelujen yleisestä kehityksestä vuosina 2010 - 2017 alueittain ja väestöryhmittäin.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuosina 2010 - 2017 toteutetuissa otostutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72 - 33 %. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot. Lisätietoja: Tilastoraportti
Lisätiedot