Lisätiedot osoittimesta

Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018
Tietosisältö

 
Perustuu kysymyksiin: "Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) erittäin hyvä, 2) hyvä, 3) ei hyvä eikä huono, 4) huono ja 5) erittäin huono. "Miten tyytyväinen olette:" kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin mm. 'terveyteenne', 'kykyynne selviytyä päivittäisistä toimistanne', 'itsenne', 'ihmissuhteisiinne' ja 'asuinalueen olosuhteisiin'. Vastausvaihtehtoina esitettiin 1) erittäin tyytyväinen, 2) tyytyväinen, 3) en tyytyväinen enkä tyytymätön, 4) tyytymätöm, 5) erittäin tyytymätön. "Onko teillä:" kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin mm. 'riittävästi tarmoa arkipäivän elämäänne varten' ja 'tarpeeksi rahaa tarpeisiinne nähden'. Kysymykset mittaavat elämänlaatua neljällä ulottuvuudella psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja ympäristöulottuvuus. Kysymyksistä on laskettu summapistemäärä ja sen keskiarvo. Tarkastelussa ovat summapistemäärän keskiarvolla elämänlaatunsa koko aineiston keskiarvoa korkeammaksi arvioineiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: FinSote tutkimusalueet 2018, Suomi 2017-2018
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 20-54, 55-74 ja yli 75 -vuotiaat
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
Tietolähteet
  • THL: FinSote-tutkimus
    Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote kuvaa suomalaisten hyvinvointia, sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia maakunnittain ja väestöryhmittäin. FinSote korvaa THL:n aiemmin toteuttaman Aikuisväestön terveys-, hyvinvointi- ja palvelut (ATH) -tutkimuksen, joka on tuottanut tietoja aikuisten hyvinvoinnin ja palvelujen yleisestä kehityksestä vuosina 2010 - 2017 alueittain ja väestöryhmittäin.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuosina 2010 - 2017 toteutetuissa otostutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72 - 33 %. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot. Lisätietoja: Tilastoraportti
Lisätiedot