Vanhus­palvelu­lain vaikutukset ikääntyneen väestön toiminta­kykyyn ja koettuun palvelu­tarpeeseen

Tulosraportti

Vanhus­palvelulain toimeenpanon seurannan esittelysivut

Viittausohje: Murto J, Sainio P, Pentala O, Koskela T, Luoma M-L, Koponen P, Kaikkonen R ja Koskinen S. Vanhuspalvelulain vaikutukset ikääntyneen väestön toimintakykyyn ja koettuun palvelutarpeeseen: seurantaosoittimet. Verkkojulkaisu: www.terveytemme.fi/ath/vanhuspalvelulaki

Tässä tulosraportissa kuvataan 63 vuotta täyttäneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja palveluiden saantia 57 osoittimen avulla. Iäkkään väestön tilannetta ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa ja sen jälkeen kerätään säännöllisin väliajoin THL:n toteuttamassa Aikuisten terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa (ATH). Nyt tulosraportissa on julkaistu alkutilanteen lisäksi ensimmäiset seurantatiedot.

Tiedot perustuvat 63 vuotta täyttäneitä suomalaisia edustaviin otoksiin. Alkutilannetta, ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa, koskevat tiedot koottiin syyskuun 2012 ja kesäkuun 2013 välisenä aikana (n = 22 371, joista 63 % osallistui kyselyyn). Lain voimaantulon jälkeiset ensimmäiset seurantatiedot koottiin joulukuun 2013 ja tammikuun 2015 välisenä aikana (n = 20 375, joista 69 % osallistui).

Tuloksia voi tarkastella koko Suomen tasolla tai alueittain (sairaanhoidon erityisvastuualueet (ERVA), aluehallintovirastojen (AVI) alueet, sekä kuusi suurta kaupunkia) sekä iän, sukupuolen ja koulutuksen mukaisissa väestöryhmissä.

Tuloksille on laskettu virhemarginaalit (95 % luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta tuloksiin. Alueittaisissa väestöryhmätarkasteluissa havaintojen lukumäärä oli niin pieni joidenkin osoittimien kohdalla, että tuloksia niistä ei esitetä.

Julkaisut

Murto J, Kaikkonen R, Sainio P, Pentala O, Koskela T, Luoma M-L, Koponen P, Koskinen S. Ikääntyneiden kokemukset terveydestään, toimintakyvystään ja palveluiden saamisesta erityisvastuualueittain. Tutkimuksesta tiiviisti 31/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Anja Noro, Hanna Alastalo (toim.). Vanhuspalvelulain 980/2012 toimeenpanon seuranta. Tilanne ennen lain voimaantuloa vuonna 2013. Raportti 13/2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Murto J, Pentala O, Junnila M, Kaikkonen R, Koponen P, Koskela T, Koskinen S, Luoma M-L, Sainio P. Ikääntyneiden kokemukset toimintakyvystään ja palveluiden tarpeestaan ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa. Tutkimuksesta tiiviisti 09/2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Yhteystiedot

Seppo Koskinen
tutkimusprofessori
Kansanterveysratkaisut-osasto
Kansanterveyden arviointi ja ennakointi -yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30, 00271 Helsinki
puh. 029 524 8762
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Kuva: Riitta Nieminen - THL