Ohjeita tutkijoille

Tietoa tutkijoille FinSote-tutkimuksen sivuilta

Aineiston analysointi tilasto-ohjelmistoilla

THL järjesti keväällä 2011 tutkijoille koulutustilaisuuden ATH-tutkimusaineiston tilastollisista analyyseistä. Koulutustilaisuuden esitykset sisältävät yksityiskohtaiset ohjeet ATH-tutkimusaineiston analyyseistä eri tilasto-ohjelmistoilla. Huomioithan, että myöhempien vuosien ATH-aineistossa muuttujanimissä on tapahtunut pieniä muutoksia.

Ohjeita aineiston käytöstä eri tilasto-ohjelmistoissa

Puuttuvien vastausten huomiointi

Puuttuvien vastausten, eli kadon, vaikutusten huomioimiseksi tilastollisissa analyyseissa jokaiselle tutkimukseen osallistuneelle muodostettiin painokerroin, joka kuvaa, miten monta samankaltaista ihmistä yksi osallistunut keskimäärin edustaa. Ilman katoa painokertoimen arvo olisi yksi, ja mitä suurempi kato on, sitä suurempi on myös painokertoimen arvo. Painokertoimilla voidaan korjata kadon vaikutuksia tilanteessa, jossa osallistuneet ja katoon jääneet ovat samanlaisia esim. ikä- ja sukupuoliryhmittäin, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa, koska katoon jääneillä esim. terveydentila tai toimintakyky on usein heikompi kuin osallistuneilla.

Otanta-asetelman huomiointi

Aineistoon liittyvän otanta-asetelman huomioiminen aineiston tilastollisessa analysoinnissa on tärkeää. Otanta-asemalla tarkoitetaan kohdejoukkojen ositusta siten, että kustakin kohdejoukosta saadaan riittävän edustava otos. Esimerkiksi ATH:n kohdalla 75-vuotta täyttäneiden kohdalla on tehty ylipoimintaa riittävän otoskoon saavuttamiseksi. Lisäksi tutkimuksessa on muitakin ositteita.