Lisätiedot osoittimesta

Kasviksia ja hedelmiä ravitsemussuositusten mukaisesti käyttävien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2020
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä, jotka syövät kasviksia ravitsemussuositusten mukaisesti useita kertoja päivässä.
 
Perustuu kysymykseen: "Kuinka usein olet syönyt seuraavia ruokia 7 viime päivän aikana?". Kysymyspatterin alakohtina esitettiin mm. a) tuoreita kasviksia tai kasvissalaattia, b) kypsennettyjä kasviksia (ei perunaa), c) hedelmiä tai marjoja. Vastausvaihtoehdot olivat 1) kerran viikossa tai harvemmin, 2) 2-6 kertaa viikossa, 3) 1-2 kertaa päivässä, 4) 3 kertaa päivässä tai useammin. Tarkastelussa ovat ne, jotka ovat vastanneet molempiin tai toiseen kysymyksistä a) ja b) vaihtoehdon 3) tai 4) ja lisäksi vastanneet kysymykseen c) vaihtoehdon 3) tai 4). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, hyvinvointialueiden yhteistyöalueet, hyvinvointialueet, kaupungit: Kaarina, Kouvola, Kuopio, Oulu.
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 20 vuotta täyttäneet
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
Tietolähteet
  • THL: FinSote-tutkimus
    Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote kuvaa suomalaisten hyvinvointia, sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia alueittain ja väestöryhmittäin. FinSote korvaa THL:n aiemmin toteuttaman Aikuisväestön terveys-, hyvinvointi- ja palvelut (ATH) -tutkimuksen, joka on tuottanut tietoja aikuisten hyvinvoinnin ja palvelujen yleisestä kehityksestä vuosina 2010 - 2017 alueittain ja väestöryhmittäin.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuosina 2010 - 2020 toteutetuissa otostutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72 - 33 %. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot. Lisätietoja: Tilastoraportti
Lisätiedot