Ohjeita tutkijoille

Sivulle on koottu ohjeet ATH-aineiston tilaamiseksi sekä muuta hyödyllistä tietoa tutkijalle.

ATH-kyselyaineiston tilaaminen

  1. Lähetä sähköpostiviesti otsikolla "Haluan tehdä tutkimussuunnitelman" osoitteeseen: ath-info(at)thl.fi. Saat paluupostissa henkilökohtaisen verkko-osoitteen, jonne suunnitelma tehdään.
  2. Tutkimussuunnitelma käsitellään THL:n tutkimussuunnitelmien arviointiryhmässä (TAR) sekä mahdollisesti THL:n muissa asiantuntijaryhmissä. Saat siitä palautteen ja mahdollisen tarkennuspyynnön.
  3. Lopullisen päätöksen suunnitelman hyväksymisestä tekee tutkimussuunnitelmien arviointiryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa.
  4. Jos tutkimuksesi hyväksytään, aineiston käytöstä tehdään sopimus. Saat THL:sta oman yhteyshenkilön, joka koordinoi eri tutkimuksia ja auttaa saman aiheen tutkijoita verkostoitumaan.

Rekisteriaineistojen tilaaminen ATH-aineistoon

ATH-aineistoon on mahdollista linkata myös rekisteriaineistoja. Tarpeen voi ilmoittaa sähköisessä tutkimussuunnitelmapohjassa, mutta jokainen rekisterilinkkaus täytyy myös käsitellä ja hyväksyttää kyseisellä rekisterinpitäjällä. Luvan hakeminen on aineiston tilaajan vastuulla. Lupahakemuskäytännöt vaihtelevat eri rekisterinpitäjien välillä ja saat tarkemmat ohjeet lähetettyäsi tutkimussuunnitelman.

Aineiston toimittaminen tutkijalle

Kun tutkimussuunnitelma on hyväksytty ja sopimukset allekirjoitettu, sovitaan aineiston luovutuksesta. Aineisto luovutetaan tutkijalle THL:n pilvipalvelun kautta.

Aineiston luovutuksen edellytyksenä on, että tutkimussuunnitelma on hyväksytty tutkimussuunnitelmien arviointiryhmässä ja sille on muodostettu tietopyyntötunniste.

Aineiston analysointi tilasto-ohjelmistoilla

THL järjesti keväällä 2011 tutkijoille koulutustilaisuuden ATH-tutkimusaineiston tilastollisista analyyseistä. Koulutustilaisuuden esitykset sisältävät yksityiskohtaiset ohjeet ATH-tutkimusaineiston analyyseistä eri tilasto-ohjelmistoilla. Huomioithan, että myöhempien vuosien ATH-aineistossa muuttujanimissä on tapahtunut pieniä muutoksia.

Ohjeita aineiston käytöstä eri tilasto-ohjelmistoissa

Puuttuvien vastausten huomiointi

Puuttuvien vastausten, eli kadon, vaikutusten huomioimiseksi tilastollisissa analyyseissa jokaiselle tutkimukseen osallistuneelle muodostettiin painokerroin, joka kuvaa, miten monta samankaltaista ihmistä yksi osallistunut keskimäärin edustaa. Ilman katoa painokertoimen arvo olisi yksi, ja mitä suurempi kato on, sitä suurempi on myös painokertoimen arvo. Painokertoimilla voidaan korjata kadon vaikutuksia tilanteessa, jossa osallistuneet ja katoon jääneet ovat samanlaisia esim. ikä- ja sukupuoliryhmittäin, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa, koska katoon jääneillä esim. terveydentila tai toimintakyky on usein heikompi kuin osallistuneilla.

Otanta-asetelman huomiointi

Aineistoon liittyvän otanta-asetelman huomioiminen aineiston tilastollisessa analysoinnissa on tärkeää. Otanta-asemalla tarkoitetaan kohdejoukkojen ositusta siten, että kustakin kohdejoukosta saadaan riittävän edustava otos. Esimerkiksi ATH:n kohdalla 75-vuotta täyttäneiden kohdalla on tehty ylipoimintaa riittävän otoskoon saavuttamiseksi. Lisäksi tutkimuksessa on muitakin ositteita.