ATH -tutkimuksen tulosraportit

Viittausohje: Murto J, Kaikkonen R, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2016. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Tulosraportit 2013-2016

Tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ATH-tutkimuksessa vuosina 2013-2016 kerättyihin aineistoihin. Raportit sisältävät yli 100 osoitinta (indikaattoria), jotka on jaettu aihepiireihin selailun helpottamiseksi. Kunkin osoittimen tulokset esitetään alueittain ja väestöryhmittäin. Lisäksi kunkin osoittimen merkitys- ja tulkintatiedot auttavat tulosten tulkinnassa ja sisältävät osoittimen määritelmän, merkityksen sekä muodostamisen.

Tutkimusalueet ja vastausaktiivisuus 2013-2015

Aikasarjaraportti 2013-2016

 ATH aikasarjaraportti 2013-2016

ATH-tutkimuksen perustulokset aikasarjoina. Raportissa esitetään koko Suomen tulokset aikasarjana vuosilta 2013-2016 sekä alueittaiset tulokset vuosilta 2013-2015. Alueina ovat 6 suurinta kaupunkia sekä maakunnat, AVI-alueet ja ERVA-alueet. Väestöryhminä ovat sukupuoli ja ikäryhmä. Koko maan tulokset on raportoitu myös koulutusryhmittäin.

Tulokset aihepiireittäin

 Hyvinvointi

 Terveys

 Toiminta- ja työkyky

 Elintavat ja riskitekijät

 Palvelut

 Kaikki

Alueraportti 2013-2015

 ATH alueraportti 2013-2015

ATH-tutkimuksen perustulokset ajanjaksolta 2013-2015. Raportissa on yhdistetty vuosina 2013, 2014 ja 2015 kerätyt aineistot. Alueina ovat yli 30 000 asukkaan kunnat, maakunnat, aluehallintovirastojen alueet (AVI) ja sairaahoidon erityisvastuualueet (ERVA). Koko Suomen tulokset on raportoitu myös vuosittain. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Tulokset aihepiireittäin

 Hyvinvointi

 Terveys

 Toiminta- ja työkyky

 Elintavat ja riskitekijät

 Palvelut

 Kaikki

Lisää tulosraportteja

 Kaikki ATH-tutkimuksen tulosraportit

Kaikki ATH-tutkimuksen vuosina 2010-2015 julkaistut tulosraportit koottuna yhdelle sivulle.

Lisätiedot

ATH-tutkimuksen esittelysivut

Profiiliraportti

Pylväskuvat

Taulukot

Yhteystiedot

Tutkimuksen yhteyshenkilö:

Oona Pentala
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 6560
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi© 2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -työryhmä: terveytemme@thl.fi